Inspektorat weterynarji Powiat wejherowski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Zamówienia publiczne

Nazwa dokumentu Data aktualizacji
Przetargi KATALOG
informacja o wynikach postępowania 2020-05-28 09:02:13

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w związku z realizacją zamówień publicznych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wejherowie

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Wejherowie z siedzibą przy ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie, adres kontaktowy e-mail:

piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 58 672 18 60 lub fax +48 58 677 09 71.

 1. Administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania
  z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Wejherowie; e-mail:
  iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie z siedzibą przy ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

 1. Cele przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:

- w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych
w związku z realizowaniem zadań przez PIW w Wejherowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego,

- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

- w celu realizacji umów z kontrahentami, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.
W tym przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;

 • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w PIW w Wejherowie zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest PIW w Wejherowie reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie;

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO
  – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których PIW w Wejherowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;

 • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;

 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.

 

Załączniki

Nazwa pliku Rozmiar Data aktualizacji
przedmiar2.pdf 81.18K 2014-12-30 12:04:17

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2014-12-16 21:28:57
Utworzył(a): Michał Roszman
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-28 08:57:07
Zaktualizował(a): Mateusz Kurpet

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ