Inspektorat weterynarji Powiat wejherowski Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie

Aktualności

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, iż poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia na 2024 rok.

Szczegółowe informacje - TUTAJ 

 


 

Nowe zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie na użytek własny.

 

Od 10 maja 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z którym zostały obniżone wymagania dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

 

Wymagania nadal obowiązujące hodowców utrzymujących świnie na użytek własny:

 • Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne
 • Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolnożyjących oraz domowych
 • Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego
 • Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących i domowych
 • Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności
 • Umieszczenie, przy wejściu do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, tablic z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
 • Przechowywanie dokumentacji weterynaryjnej dotyczącej przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt, przez okres 3 lat
 • Przestrzeganie zakazu skarmiania zwierząt odpadami gastronomicznymi lub materiałem paszowym zawierającym odpady gastronomiczne lub z  nich otrzymanym
 • Wprowadzanie do gospodarstwa jedynie świń zaopatrzonych w świadectwo zdrowia

 

Wymagania nie obowiązujące już hodowców utrzymujących świnie na użytek własny:

 • sporządzenie przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
 • prowadzenie rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
 • uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia oraz bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;
 • monitorowanie i zwalczanie gryzoni;
 • dodatkowo, na obszarach objętych ograniczeniami (powiat wejherowski nie jest objęty ograniczeniami), nie będzie obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa, a także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw, a przy uboju świń na użytek własny, badanie laboratoryjne w kierunku ASF, będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.

 

 

 

 

ulotka


 

Obowiązki posiadacza zwierząt 

 

Obowiązki posiadacza zwierząt w zakresie oznakowania zwierząt gospodarskich oraz terminy na dokonanie zgłoszeń zdarzeń   (NOWA USTAWA – O systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4-ego listopada 2022 r.  Dz. U. 2022 poz.2727)

 Informacje na stronie : OBOWIĄZKI POSIADACZA ZWIERZĄT  <- KLIKNIJ

 


 

       Dokument Przemieszczenia Świń

 

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.poz.2727), zgodnie z art. 110, ust.1, lit c, oraz art.115 lit b, rozporządzenia 2016/429 każdemu przemieszczeniu świń w obrębie terytorium państwa członkowskiego towarzyszyć musi oprócz świadectwa zdrowia dokument przemieszczenia świń.

 

Dokument , o którym mowa wystawia zakład utrzymujący trzodę chlewną . W dokumencie przemieszczenia świń, w myśl art. 57 rozporządzenia 2019/2035 muszą być zawarte następujące informacje:

-numer siedzib stada, z której przemieszczane są zwierzęta;

-datę wyjazdu z siedziby stada;

-numer siedziby stada, do której przemieszczane są zwierzęta;

-łączna liczba przemieszczanych zwierząt;

-weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika;

-numer rejestracyjny środka transportu;

Wzór dokumentu jest dostępny na stronie BIP PIW Wejherowo. KLIKNIJ

 

       Jednocześnie tutejszy Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zakłady utrzymujące owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate również zobligowane są by zaopatrzyć każdą przesyłkę zwierząt w tego typu dokument przemieszczenia odpowiednio dla każdego gatunku. 

 


 

 

Rejestracja drobiu -  ODSTĘPSTWA

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, iż rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe - w tym drób obowiązek rejestracji. Powiatowy Lekarz Weterynarii (właściwy dla siedziby gospodarstwa )nadaje w odpowiedzi na uprzednio złożony  przez właściciela drobiu wniosek niepowtarzalny numer rejestracyjny.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2022/1345 państwa członkowskie  w drodze odstępstwa mogą zwolnić z wymogu rejestracji gospodarstwa (zakłady) utrzymujące drób, stwarzające nieistotne ryzyko (art. 85 rozporządzenia  2016/429)

Kryteria zastosowania tego rodzaju zwolnienia są następujące:

 • W gospodarstwie nie są utrzymywane zwierzęta kopytne ( m.in. konie, świnie, krowy)
 • W gospodarstwie w celach hodowlanych nie są utrzymywane psy, koty ani fretki;
 • W gospodarstwie nie ma miejsca przemieszczanie utrzymywanych zwierząt lądowych, materiały biologicznego ani produktów pochodzenia zwierzęcego do lub  z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego;
 • Utrzymywane zwierzęta lądowe, materiał biologiczny lub produkt pochodzenia zwierzęcego nie są przeznaczone do przemieszczenia poza zakładu.

Tego rodzaju zwolnienie (pod warunkiem spełnienienia wyżej wymienionych kryteriów 1-4 ) dotyczy  właścicieli utrzymujących drób na własne potrzeby, w sytuacji gdy mięso lub jaja pozyskane z drobiu są przeznaczone w tym samym celu.

Spełnienie powyższych kryteriów zwalnia właścicieli utrzymujących drób z rejestracji jednak w   myśl rozporządzenia MRiRW z dnia 6 kwietnia 2022 r. W sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  właściciel zobowiązany jest do zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków z wyłączaniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Wzór zgłoszenia jest udostępniony na stronie BIP PIW Wejherowo

 

 

 

 

 


laughing

 

 OGŁOSZENIE  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie

poszukuje kandydatów na stanowisko KONSERWATORA 

---->  PRACA  <----

 

  

 

UWAGA!  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, iż poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia od 1 kwietnia 2023r.

 

Więcej informacji w zakładce PRACA 

 

 


 

 

                                  user avatar with interrogation symbol line style 2567401 Vector Art at Vecteezy     SZKOLENIE – UBÓJ GOSPODARCZY 10,283 Logo świni Zdjęcia Stockowe - 123RF

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie uprzejmie informuje, że zaplanowano szkolenie teoretyczne, którego tematem będzie ubój zwierząt na użytek własny oraz ubój drobiu i zajęczaków prowadzony w ramach działalności sprzedaży bezpośredniej.

 

 Wszystkich z Państwa zainteresowanych tematem szkolenia zapraszamy w dniu 15 listopada 2022r. o godzinie 9:00 do Sali narad mieszczącej się przy budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie ul. F. Chopina 11.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłaszać telefonicznie do Sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie do dnia 4 listopada 2022r. pod numerem (58) 672-18-60

 

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny, natomiast obowiązuje opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia* potwierdzającego udział w szkoleniu. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wejherowo, a następnie dostarczyć wniosek** o wydanie w/w zaświadczenia wraz z  potwierdzeniem dokonania wpłaty do Sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie.

 

Numer konta bankowego UM Wejherowo : 25 1160 2202 0000 0001 5278 2920

 

*Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł  

**Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia znajduje się w załączniku na dole strony.

 

 


 

 

         WAŻNE!!!

     Informacja o zmianach dotyczących badań mięsa na obecność włośni znajduje się w zakładce  BADANIE MIĘSA.

 


 

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI

(PSY, KOTY, FRETKI)

Informacja PL/UA

  


 

 WAŻNE!!!

Informacja dla rolników utrzymujących świnie dot. planu bezpieczeństwa biologicznego znajduje się w zakładce KOMUNIKATY.

 


 

UWAGA!!! 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje,iż poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia na 2021 rok. - szczegóły w zakładce Praca.

 


 

UWAGA! POMOC DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH !!!!!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


 

UWAGA!!! 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje,iż poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia na 2021 rok. - szczegóły w zakładce Praca.

 


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Aktualności2020-10-19

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

 • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

 • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

 

Informujemy o trwającym konkursie na najlepszy produkt lokalny 

wszystkie informacje dostępne pod poniższym adresem 

https://dprow.pomorskie.eu/-/jednostka-regionalna-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-na-najlepszy-produkt-lokalny-pn-weki-z-

 

konkurs

 

 

 

W załączeniu poradniki dla rolników odnośnie uboju na użytek własny w gospodarstwie i funkcjonowania rzeźni rolniczych.

 

Rzeźnie rolnicze poradnik 

 

Ubój na użytek własny w gospodarstwie poradnik

 

 

 

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2020 r. podsumowujący sytuację epizootyczną związaną z wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu w okresie 31 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 31 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

Podsumowanie sytuacji epizootycznej za 2019 rok.

Ognisko nr 2019/1 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 089 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 2019/2 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 9 500 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 2019/3 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 20 600 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Podsumowanie sytuacji epizootycznej za 1- 3 stycznia 2020 r.

Ognisko nr 2020/1 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 900 perlic, w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Jest to gospodarstwo kontaktowe w stosunku do ognisk stwierdzonych w gminie Uścimów w 2019 r. i położone jest na ustanowionym w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego obszarze zapowietrzonym.

Ognisko nr 2020/2 zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 36 069 kur niosek, położonym w miejscowości Topola Osiedle w gminie Przygodzice, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim. Jest to pierwotne ognisko grypy ptaków podtypu H5N8.

Ognisko nr 2020/3 zostało wyznaczone w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 36 sztuk drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gołębie). Gospodarstwo położone jest w miejscowości Wólka Orłowska, w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 2020/4 zostało wyznaczone w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 43 sztuki drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gęsi). Gospodarstwo położone jest w miejscowości Olchowiec Kolonia, w gminie Żółkiewka, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.

Do dnia 4 stycznia 2020 r. do godziny 10.00 nie otrzymano wyników badań potwierdzających wystąpienie nowych ognisk HPAI u drobiu lub wystąpień tej choroby u dzikiego ptactwa. We wszystkich ogniskach HPAI stwierdzonych w 2019 r. i 2020 r. służby weterynaryjne wdrożyły procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. 

Główny Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:  

 • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
 • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
 • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
 • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
 • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków,     w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii. 

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacje na temat grypy ptaków (AI) na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wszystkie Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków.

 


 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie informuje, iż 

w dniu 27 grudnia 2019 roku (piątek) urząd będzie nieczynny

Dzień ten będzie odpracowany w sobotę – 14 grudnia 2019 roku


INFORMACJE DOT. UBOJU Z KONIECZNOŚCI:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie przekazuje do wiadomości: 

ZAKTUALIZOWANY I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA skan ulotki informacyjnej dla rolników, opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

 UBÓJ Z KONIECZNOŚCI - pobierz ulotkę


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje,iż poszukuje lekarzy weterynarii do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia na 2019 rok. - szczegóły w zakładce Praca


 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie informuje, iż 

w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) urząd będzie nieczynny

Dzień ten będzie odpracowany w sobotę – 15 grudnia 2018 roku

 

03-2018 r.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie w związku z zagrożeniem Afrykańskim pomorem świń informuje o planowanych kontrolach gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

pismo do hodowców

zasady bioasekuracji w gospodarstwie

 

11-2017r.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość starania się o wyznaczenie do wykonywania czynności zleconych na 2018 rok .

Termin składania dokumentów 27.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie

poszukuje kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy wyznaczenia:

 

 

 

Rodzaj czynności:

 1. szczepienia ochronne i/lub badania rozpoznawcze;
 2. sprawowanie nadzoru nad punktami skupu lub sprzedaży zwierząt;
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia;
 4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego  i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 5. badanie mięsa zwierząt łownych;
 6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa;
 7. sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;
 8. sprawowanie nadzoru nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem produktów rybołówstwa;
 9. pobieranie próbek do badań

w

nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego, mlecznego i rybnego oraz podmiotach będących pod nadzorem

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie

Ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

woj. pomorskie

ogłoszenie do pobrania 

 

INFORMACJA

DEKLARACJA HIGIENA

DEKLARACJA ŻYWNOŚĆ 

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE 2

 

 

02-2017 r. 

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5N8 w  Polsce i innych krajach Europy – aktualna  sytuacja i ocena ryzyka 

PREZENTACJA

 

 

 

13-02-2017 r.

 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

 

 

21-11-2016 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość starania się o wyznaczenie do wykonywania czynności zleconych na 2017 rok .

Termin składania dokumentów 05.12.2016 r.

 

INFORMACJA

DEKLARACJA HIGIENA

DEKLARACJA ŻYWNOŚĆ 

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE 2

 

 

 

 

13-05-2015 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016r. w dniu 27.05.2016r. (piątek) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie będzie nieczynny, natomiast w dniu 04.06.2016r. (sobota) urząd będzie przyjmował interesantów w godz. 7:30-15:30.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wejherowie
lek. wet. Wojciech Trybowski

 

 załącznik rozporządzenia

04-12-2015 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że istnieje możliwość starania się o wyznaczenie do wykonywania czynności zleconych na 2016 rok .

Termin składania dokumentów 10.12.2015 r.

 

INFORMACJA

DEKLARACJA HIGIENA

DEKLARACJA ŻYWNOŚĆ 

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE 2

 

 

Prezentacja Dobrostan Drobiu   -  pobierz

 

1 - Informacja o zagrożeniu ASF Afrykański Pomór Świń 

                             ULOTKA

 

 

2 - Informacja o Wysoce Zjadliwej Grypie Ptaków HPAI

                             ULOTKA

Załączniki

Nazwa pliku Rozmiar Data aktualizacji
ulotka ASF rolnicy cały kraj.pdf 177.78K 2015-02-16 10:25:46
ulotka HPAI.pdf 291.53K 2015-02-16 10:26:22
dobrostan kur.pptx 1.26M 2015-09-18 11:58:32
deklaracja.docx 15.12K 2015-12-04 10:32:55
ogloszenie.pdf 572.38K 2015-12-04 10:35:46
Deklaracja2.docx 15.60K 2015-12-04 10:39:57
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 27.75K 2015-12-07 08:56:52
oświadczenie o niekaralności.doc 23.00K 2015-12-07 08:58:25
inf-dzien wolny.pdf 541.39K 2016-05-13 10:30:04
deklaracja na choroby zakaźne.docx 20.65K 2016-11-22 09:24:37
ogłoszenie2017.pdf 534.63K 2016-11-22 09:25:19
oświadczenie o niekaralności.doc 23.00K 2016-11-22 09:25:39
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 27.75K 2016-11-22 09:25:53
deklaracja higiena.docx 13.65K 2016-11-22 09:26:35
Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW.pdf 768.54K 2017-02-13 10:43:29
hpai (1).pptx 2.41M 2017-02-27 08:52:59
Ogłoszenie - umowy wyznaczenia 2017.docx 21.65K 2017-11-13 13:35:03
skan0208.pdf 1.14M 2018-03-21 12:25:03
Scan.pdf 517.78K 2018-03-21 12:25:08
Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna.pdf 1.27M 2019-02-12 10:39:18
Rzeźnie rolnicze_poradnik_25_06_2020.pdf 743.57K 2020-07-08 10:28:26
Rzeźnie rolnicze_poradnik_25_06_2020.pdf 743.57K 2020-07-08 10:28:42
Ubój na użytek własny w gospodarstwie_poradnik_25_06_2020.pdf 308.44K 2020-07-08 10:28:46
konk.jpg 202.26K 2020-09-17 11:48:18
Ulotka PL - UA.pdf 220.22K 2022-03-23 09:37:48
SZKOLENIE UBÓJ wniosek o zaświadczenie.pdf 312.51K 2022-10-18 11:00:09
DOKUMENT PRZEMIESZCZENIA ŚWIŃ.docx 13.23K 2023-04-17 15:15:30
230417_MRiRW_Polska wies to przyszłość_plakat_A3_print.pdf.pdf 2.38M 2023-04-27 11:37:54
ul1.jpg 156.68K 2023-04-27 11:45:44
GWIAZDKA_2023.jpg 80.88K 2023-12-22 09:31:48

Wyciąg z Rejestru Zmian

Przeglądaj zmiany
Data utworzenia: 2015-02-16 10:28:04
Utworzył(a): Mateusz Kurpet
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-13 12:19:37
Zaktualizował(a): -

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ